រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

9 វគ្គសិក្សា 2 Categories

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អក្ខរកម្មមេឌា
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

គ្រូ: anonfirstname15 anonlastname15គ្រូ: anonfirstname19 anonlastname19

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អក្ខរកម្មមេឌា

ការបញ្ជ្រាប អក្ខរកម្មមេឌាក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងការវិភាគវាយតម្លៃបង្កើតខ្លឹមសារនៅលើគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃមេឌាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជូនដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ៖
- ទំនួលខុសត្រូវបណ្ដាញសង្គម
- ព័ត៌មានគួរចែករំលែកនិងព័ត៌មានមិនគួរចែករំលែក
- ការវិភាគបានត្រឹមត្រូវពីព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
- ការបង្កើតខ្លឹមសារព័ត៌មានពេញលេញ
- ការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម។

Adobe XD: Prototyping Tips and Tricks
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Adobe XD: Prototyping Tips and Tricks

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Design Instruments for Communication
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Design Instruments for Communication

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Designing a Responsive Mobile Website using Muse
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Designing a Responsive Mobile Website using Muse

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Fashion Photography From Professional
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Fashion Photography From Professional

Course Description

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 


How to be a DJ? Make Electronic Music
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

How to be a DJ? Make Electronic Music

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

How to Make Beautiful Landscape Photos?
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

How to Make Beautiful Landscape Photos?

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Introduction Web Design & HTML
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Introduction Web Design & HTML

Hello World

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Sketch: Creating Responsive SVG
អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
Preview Course

អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ

Sketch: Creating Responsive SVG

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.