រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

បឋមសិក្សា
6 ប្រភេទវគ្គសិក្សា
មើលវគ្គសិក្សាទាំងអស់

បានកែប្រែ 31 August 2021

បឋមសិក្សា

Primary Education

អនុវិទ្យាល័យ/មធ្យម​សិក្សា​បឋមភូមិ
3 ប្រភេទវគ្គសិក្សា
មើលវគ្គសិក្សាទាំងអស់

បានកែប្រែ 19 August 2021

អនុវិទ្យាល័យ/មធ្យម​សិក្សា​បឋមភូមិ

Lower Secondary Education

វិទ្យាល័យ​/​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ
3 ប្រភេទវគ្គសិក្សា
មើលវគ្គសិក្សាទាំងអស់

បានកែប្រែ 19 August 2021

វិទ្យាល័យ​/​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ

Upper Secondary Education

បានកែប្រែ 19 August 2021

គរុកោសល្យ និង​វិក្រឹតការ

Teacher Education


អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​​អប់រំ​មិន​ផ្លូវ​ការ
2 ប្រភេទវគ្គសិក្សា
មើលវគ្គសិក្សាទាំងអស់

បានកែប្រែ 19 August 2021

ឧត្តមសិក្សា

Higher Education

បានកែប្រែ 27 August 2021

ជំនាញ​ទន់

Soft Skills

បានកែប្រែ 19 August 2021

ជំនាញ​រឹង

Hard Skills s