រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load
 •  

  សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

   ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា «សីលធម៌-ពលរដ្ឋ »

  សួស្ដីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អាន

       ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយរបស់ប្អូនៗ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចងក្រងនូវវគ្គសិក្សានេះឡើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ប្អូនៗអាចស្វ័យសិក្សាបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក។នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះប្អូនៗអាចសិក្សាបានតាមរយៈ វីដេអូឯកសារមេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

 • តម្លៃមនុស្ស

 • វប្បធម៌សន្តិភាព

 • ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម