រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load

 • សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

   «ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យា »

  សួស្ដី ប្អូន ៗ សិស្សានុសិស្ស ជា ទី រាប់ អាន! 

       ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយរបស់ប្អូនៗ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចងក្រងនូវវគ្គសិក្សានេះឡើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ប្អូនៗអាចស្វ័យសិក្សាបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក។នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះប្អូនៗអាចសិក្សាបានតាមរយៈ វីដេអូឯកសារមេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

 • ជំពូក២ ...

 • ជំពូក១ ...

 • ជំពូក៣ ...

 • រំលឹកសំណួរ និងលំហាត់