រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load

 • សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

   «ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ »

  សួស្ដី ប្អូន ៗ សិស្សានុសិស្ស ជា ទី រាប់ អាន! 

       ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយរបស់ប្អូនៗ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចងក្រងនូវវគ្គសិក្សានេះឡើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ប្អូនៗអាចស្វ័យសិក្សាបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក។នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះប្អូនៗអាចសិក្សាបានតាមរយៈ វីដេអូឯកសារមេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

 • មេរៀនទី១

 • មេរៀនទី២

 • មេរៀនទី៣

 • មេរៀនទី៤

 • មេរៀនទី៥

 • មេរៀនទី៦

 • មេរៀនទី៧

 • មេរៀនទី៨

 • មេរៀនទី៩

 • មេរៀនទី១០