រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ

Blog entry by Chandara OM

ក្រសួង​អប់រំ​ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ក្រសួង​អប់រំ​ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈ​នាយកសាលាមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៥ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ដែល​មាន​សញ្ញាបត្រ​សមមូល​បរិញ្ញាប័ត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​អប់រំ។

- ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ១៧:០០នាទី
- ដាក់ពាក្យប្រឡង ៖ https://forms.gle/9b2Tuyy8VipNPzA646
-សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

តំណ​ភ្ជាប់

  • Share

Reviews